Antwoorden op vragen tijdens live-chat

vrijdag 18 september 2020 | Nieuws

Tijdens het Webinar op donderdag 3 september j.l. konden kijkers vragen stellen via de live chat. We hebben de vragen verzameld en de antwoorden hieronder gepubliceerd. Voordat je het webinar online terugkijkt is het handig eerst onderstaande vragen en antwoorden door te nemen. Je kunt het Webinar online terug kijken via deze link.

Wat was de rol van het bestuur van de stichting tijdens het ontwikkelingsproces?
De rol van het bestuur tijdens de planvorming en realisatie was die van opdrachtgever in de meest brede zin van het woord. Ze had dus in die fasen aan sterk executieve (=uitvoerende taak). Concreet: zij stelde de projectmanager aan, fungeerde als opdrachtgever voor de landschapsarchitecten en andere adviseurs, bewaakte de plankwaliteit en stelde de rekeningen betaalbaar. Vanaf de oplevering (21-06-2019) is de rol van het bestuur van een uitvoerende gewijzigd in een meer toezichthoudende. de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer berust sindsdien bij een daarvoor aangestelde parkmanager.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal personen die beschikken over een omvangrijk netwerk binnen Tilburg, ervaring hebben in het (samen)werken met de gemeentelijke organisatie, ‘iets met Tilburg hebben’ en geen zakelijke belangen vertegenwoordigen met betrekking tot de ontwikkeling van het Spoorpark.

Hoe borgde Stichting Spoorpark (toen nog genaamd Regiegroep) hun onafhankelijke positie richting de gemeente? Hoe bleef de burgerinitiatief gedachte gewaarborgd?
In essentie was en is de onafhankelijkheid van het bestuur van de Stichting Spoorpark geborgd door het gegeven dat de leden ervan hun werkzaamheden geheel vrijwillig vericht(t)en. Noch de gemeente noch de kwartiermakers waren dus haar ‘broodheer’.
Het behoorde tot de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur om bij alle activiteiten die werden ondernomen het burgerinitiatief naar vorm en inhoud gestalte te geven. De rol van de Spoorpark- projectleider, die ook afstemde met de kwartiermakers en tevens als budgetbewaker voor het bestuur fungeerde, was gedurende de voorbereidings- en uitvoeringsfase van eminent belang en stond mede garant voor die onafhankelijke positie.

Welke wrijving was er nu precies binnen de ambtelijke organisatie?
Zowel binnen het gemeentelijk werkapparaat alsook in de verhouding bestuur Stichting Spoorpark en ambtenaren is er vooral in de aanvang van het proces sprake geweest van spanningen. Tal van oorzaken liggen hieraan ten grondslag: het (voor een ieder) volstrekt nieuw zijn van een dergelijke aanpak, het ontbreken van de gebruikelijke kaders (inhoud, vereiste kwaliteit, benodigde doorlooptijd en budget) en dientengevolge de ‘onvoorspelbaarheid’ van het proces en de uitkomsten hiervan zijn de belangrijkste. Om die reden is gedurende het proces bewust veel energie besteed aan het meenemen van de gemeentelijke organisatie. Het in toenemende mate verkregen bestuurlijke draagvlak heeft hierbij ook zeker een positieve rol gespeeld.

Hoe zijn de randvoorwaarden en kaders geformuleerd aan de voorkant?
Aan de voorkant – zie ook het antwoord op de vorige vraag – zijn er eigenlijk nauwelijks kaders en randvoorwaarden gesteld. De taakstelling vanuit het gemeentebestuur beperkte zich in feite tot datgene wat het bestuursakkoord 2018-2022 over de gebiedsontwikkeling ter plaatse in algemene termen is gesteld. Te weten: er moet een park komen dat met verregaande betrokkenheid van de burgers wordt vormgegeven en gerealiseerd en hiervoor is 1 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Op basis van voorstellen voortkomend uit het burgerinitiatief, een permanente afstemming van de wensen en mogelijkheden (r.o., nabijheid spoorlijn en randweg, juridische aspecten enz.) tussen de projectleiding van de kant van de gemeente en de door het burgerinitiatief aangetrokken projectmanager en een periodiek bestuurlijk overleg tussen Stichtingsbestuur en verantwoordelijk wethouder zijn de plannen als het ware werkende weg ontwikkeld.

Hoe zit de financiering van de kwartiermakers in elkaar?
De initiatieven van de geselecteerde kwartiermakers zijn privaat van karakter. Anders gezegd: zij werden geacht zelf de benodigde financiële middelen benodigd voor het realiseren van hun plannen te vergaren (via sponsoring, subsidies, aangaan van leningen). Een taakstellend budget voor de kwartiermakers was dus niet aan de orde. Na de realisatie van hun initiatief hebben we de kwartiermakers parkpartners genoemd. We hebben ‘exploiterende parkpartners’, zoals het T-Huis, stadscamping, BeweegR, Beach, de Kempentoren) en zij betalen jaarlijks erfpacht aan de gemeente naar rato van de door hen in gebruik zijnde grondoppervlakte. De “niet-exploiterende-parkpartners”, zoals Levend Water, Urban Sports en kunstwerk De Rits, zijn openbare faciliteiten van het park en betalen geen erfpacht. Het beheer & onderhoud van deze laatst genoemende initiatieven vallen binnen de verantwoordelijkheden van Stichting Spoorpark.

 

 

 

 

 

Meer nieuws:

Spoorpark LIVE staat weer voor de deur

Spoorpark LIVE staat weer voor de deur

De voetjes kunnen van de vloer, want vandaag begint Spoorpark LIVE 2024! Dit jaar is het evenement in een iets ander jasje gestoken. Waar het voorheen twee festivaldagen waren, is er nu één concert en één festivaldag.    Spoorpark LIVE Concert: Massive Attack...

Lees meer
Opbouw Spoorpark LIVE van start

Opbouw Spoorpark LIVE van start

Vandaag is de opbouw van Spoorpark LIVE gestart. De aankomende periode zal het park om die reden beperkt, en op gegeven moment (bijna helemaal) gesloten zijn. Op het moment van het evenement (27-29 juni) is het park alleen toegankelijk voor de bezoekers van Spoorpark...

Lees meer
Laat jouw kwaliteiten zien in de Remise!

Laat jouw kwaliteiten zien in de Remise!

Heb jij een mooie hobby, beschik jij over een vorm van kunst of een andere kwaliteit die je graag zou willen laten zien? Maak dan gebruik van De Remise in het Spoorpark! De ruimte is gratis te gebruiken voor jouw kunst, opvoering of tentoonstelling voor maximaal drie...

Lees meer