Geschiedenis

Hoe ontstond het park

Na aankoop van het (voormalige) Van Gend en Loosterrein door de gemeente Tilburg werd in juli 2014 een ’regieteam’ ingesteld. Zij werkte eisen, een combinatie van groen en leisure, beschreven in het Coalitieakkoord 2014-2018 uit onder de term ‘burgerparticipatie’. Het College van B&W stemde op 14 juli 2015 in met het door hen opgestelde Plan van Aanpak uit april 2015. Het was een uitgebreid plan van eisen met randvoorwaarden, wegingscriteria en toetsingskaders, variërend van schoon en veilig tot een groene plek waar mensen kunnen werken, sporten, recreëren, spelen en ontmoeten. Eveneens werd het beheer- en parkmanagement benoemd.

Ideeën

Tussen januari en april 2016 werden uiteindelijk 82 heel bijzondere burgerinitiatief ideeën ingezonden. Op basis van bestaande –geslaagde – stadsparken heeft de regiegroep potentiële succesfactoren geselecteerd en criteria benoemd, waarop alle planindieners in een korte pitch de gelegenheid kregen hun idee persoonlijk toe te lichten.

De criteria waren:

  • cultuurhistorische kwaliteiten;
  • ecologie en groenstructuur;
  • voorzieningen voor recreatie en sport;
  • realiseren van algemene voorzieningen;
  • terugbrengen van levend water;
  • aandacht voor punten als: wat draagt het bij aan de stad, hoe worden omwonenden en stadsbewoners betrokken, en in welke vorm.

Ontwikkeling & Realisatie

De regiegroep werkte een onderbouwde visie uit op de afsluiting van het park, het onderhoud (intact, schoon en veilig) van het park en de energievoorziening met als uitgangspunt een energie neutrale functie waarbij zelf (zonne-)energie opgewekt wordt. Objectieve aspecten zoals het enthousiasme van de ideeënmakers, de gunfactor, de bereidheid tot samenwerking / kennisdeling en de bewezen expertise speelden een rol bij de uiteindelijke selectie.

Uit de 84 ingezonden ideeën werd een keuze gemaakt uit 8 kwartiermakers, de parkpartners van nu.

Om de plannen te realiseren werd een projectteam samengesteld met de taak om het project binnen de kaders te realiseren.

Governancecode

De uitgangspunten van het Spoorpark staan beschreven in het Handvest. Het bestuur van de Stichting is, samen met de parkpartners en de parkmanager, eindverantwoordelijk voor de realisatie van het handvest. Het bestuur stelt een parkmanager aan die de dagelijkse uitvoering en het faciliteren van het handvest ter hand neemt. De parkmanager is daarmee eerstverantwoordelijk. Voor de realisatie van het handvest is het samenspel met alle stakeholders van belang. Dit zijn die partijen, die direct belang hebben bij het welslagen van het handvest of het realiseren ervan. Stakeholders zijn op dit moment – behalve bestuur, parkmanager en parkpartners – de omwonenden, bezoekers, de gemeente, de vrijwilligers en de adviseurs.

Handvest

Spoorpark Tilburg is een gewaagd en grensverleggend burgerinitiatief. De wijze waarop dit project vorm heeft gekregen en de daarbij gevolgde procedures behoeven een borging voor de toekomst. Om in de geest van het burgerinitiatief te blijven, is het belangrijk een aantal basiswaarden uit dit proces vast te leggen als handvatten voor toekomstig handelen. We hebben deze basiswaarden vastgelegd in het Spoorpark Handvest.

Jaarverslagen

Elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt waarbij in beeld en tekst de ontwikkeling van het betreffende jaar vorm gegeven word. Ook valt daarin te zien en te lezen wat er allemaal in het Spoorpark gebeurd is. Daarnaast wordt ook een inkijk gegeven in de financiële stand van zaken.

Jaarverslag 2022 (pdf)

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020